Вiддiлення Нотарiальної палати України в Хмельницькій областi


 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 941

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань реєстрації транспортних засобів (чинна з 19.11.2015)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 листопада 2015 р. № 941

Київ

Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України з питань 
реєстрації транспортних засобів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань реєстрації транспортних засобів зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                              А. ЯЦЕНЮК

Інд. 72

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 листопада 2015 р. № 941

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з 
питань реєстрації транспортних засобів

1. У Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 36, ст. 1327; 2009 р., № 101, ст. 3521; 2010 р., № 50, ст. 1650; 2011 р., № 30, ст. 1311, № 61, ст. 2435; 2012 р., № 13, ст. 467, № 42, ст. 1604, № 50, ст. 1978, № 71, ст. 2870, № 91, ст. 3674; 2013 р., № 47, ст. 1695, № 68, ст. 2475; 2014 р., № 4, ст. 101), — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2015 р. № 904:

1) у пункті 4 слова “довідок-рахунків та” виключити;

2) у п’ятому реченні абзацу першого пункту 6 слова “має право керувати (експлуатувати) та” виключити;

3) у пункті 8:

перше речення абзацу першого після слів “поданих особисто” доповнити словами “або уповноваженим представником”, а після слова “підтверджують” — словами “повноваження представника (для фізичних осіб — нотаріально посвідчена довіреність), а також”;

абзаци другий—четвертий замінити абзацами такого змісту:

“Документами, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, є оформлені та засвідчені в установленому порядку:

договори, укладені на товарних біржах на зареєстрованих в уповноваженому органі МВС бланках;

укладені та оформлені безпосередньо в сервісних центрах МВС у присутності адміністраторів таких органів договори купівлі-продажу (міни, поставки), дарування транспортних засобів, а також інші договори, на підставі яких здійснюється набуття права власності на транспортний засіб;

нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу (міни, поставки), дарування транспортних засобів, а також інші договори, на підставі яких здійснюється набуття права власності на транспортний засіб;

договори купівлі-продажу нових транспортних засобів, що підлягають першій державній реєстрації в сервісних центрах МВС, за якими продавцями виступають суб’єкти господарювання, що здійснюють оптову та/або роздрібну торгівлю транспортними засобами, і які підписані від імені таких суб’єктів уповноваженою особою і скріплені печаткою;

свідоцтва про право на спадщину, видані нотаріусом або консульською установою, чи їх дублікати;

рішення про закріплення транспортних засобів на праві оперативного управління чи господарського відання, прийняті власниками транспортних засобів чи особами, уповноваженими управляти таким майном;

рішення власників майна, уповноважених ними органів про передачу транспортних засобів з державної в комунальну власність чи з комунальної власності в державну власність;”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий — шістнадцятий вважати відповідно абзацами десятим — двадцять першим;

доповнити пункт після абзацу п’ятнадцятого новим абзацом такого змісту:

“інші засвідчені та оформлені в установленому порядку документи, що підтверджують набуття, перехід та припинення права власності на транспортний засіб відповідно до закону.”.

У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий — двадцять перший вважати відповідно абзацами сімнадцятим — двадцять другим;

в абзаці двадцятому слова “Форми бланків довідок-рахунків,” замінити словами “Форма бланків”, а слова і цифри “наведено в додатках 1 і 6” — словами і цифрою “наведена в додатку 6”;

4) у пункті 10 слова “нових” і “а також тих,” виключити;

5) у пункті 11:

у першому реченні абзацу першого слова “з відміткою уповноваженого органу МВС про зняття транспортного засобу з обліку” виключити;

в абзаці четвертому слова “з відміткою уповноважених органів МВС про зняття їх з обліку” виключити;

6) перше речення пункту 15 після слів “реєстрації (перереєстрації)” доповнити словами “, крім випадків першої реєстрації нових транспортних засобів у сервісних центрах МВС”;

7) пункт 21 виключити;

8) абзац перший пункту 24 викласти в такій редакції:

“24. Реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів здійснюється за місцем звернення власника або його уповноваженої особи незалежно від місця реєстрації (проживання) фізичної особи чи місцезнаходження юридичної особи. При цьому в реєстраційних документах зазначається місце реєстрації (проживання) фізичної особи (для внутрішньо переміщених осіб — місце проживання на підставі відповідних документів) або місцезнаходження та стоянки юридичної особи, за якою реєструється транспортний засіб.”;

9) у пункті 25 слова “довідці-рахунку або” виключити;

10) пункт 26 виключити;

11) в абзаці третьому пункту 28 слова “виданих зазначеними суб’єктами довідок-рахунків” замінити словами і цифрою “документів, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, передбачених пунктом 8 цього Порядку,”;

12) в абзацах четвертому і п’ятому пункту 33 слова “в абзаці другому” замінити словами “в абзаці третьому”;

13) додаток 1 до Порядку виключити.

2. У Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 694 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 51, ст. 1739; 2011 р., № 61, ст. 2435, № 85, ст. 3102; 2012 р., № 95, ст. 3849; 2014 р., № 89, ст. 2552):

1) у підпункті 5 пункту 8:

в абзаці першому слова “або довідок-рахунків (додаток 2) (якщо не стосується іншого суб’єкта господарювання)” виключити;

в абзаці другому слова “або довідки-рахунка” виключити;

в абзаці третьому слова “і довідок-рахунків” виключити;

2) додаток 2 до Порядку виключити.

3. У Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. № 1200 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 87, ст. 2939; 2010 р., № 80, ст. 2826; 2011 р., № 85, ст. 3102; 2012 р., № 91, ст. 3674; 2013 р., № 29, ст. 992), — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2015 р. № 907:

1) у пункті 12:

абзац перший викласти в такій редакції:

“12. Суб’єкт господарювання для продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, повинен мати номерні знаки для разових поїздок та номерні знаки “Транзит”, а підприємство-виробник — акти приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери (далі — акти приймання-передачі), а також номерні знаки для разових поїздок та номерні знаки “Транзит”.”;

в абзаці другому слова “Бланки довідок-рахунків, акти” замінити словом “Акти”;

в абзаці третьому слова “бланками довідок-рахунків,” виключити;

абзаци п’ятий і сьомий виключити;

2) у пункті 13:

в абзаці першому слова “виданих довідок-рахунків,” замінити словами “укладених договорів купівлі-продажу транспортних засобів, виданих”;

в абзаці другому слова “виданих довідок-рахунків,” замінити словами “укладених договорів купівлі-продажу, виданих”;

в абзаці четвертому слова “довідок-рахунків,” виключити;

3) у пункті 14 слова “довідки-рахунка,” виключити;

4) пункт 15 виключити;

5) у пункті 16 слова “довідки-рахунка або” і “, які виписали довідку-рахунок” виключити;

6) у пункті 17:

в абзаці першому слова “разом з довідкою-рахунком або біржовою угодою” виключити;

в абзаці другому слова “, з відміткою суб’єкта господарювання про продаж транспортного засобу із зазначенням дати продажу, серії та номера довідки-рахунка і відповідно номерного знака для разових поїздок” виключити;

7) у пункті 18:

в абзаці першому слова “довідок-рахунків,” виключити;

в абзаці другому слова “довідки-рахунка,” виключити;

8) у пункті 19:

абзац перший після слів “ідентифікаційні номери” доповнити словами “, у випадках, передбачених цим Порядком”, а слова “довідки-рахунка та” виключити;

в абзаці другому слова “довідка-рахунок,” виключити;

9) у пункті 20:

в абзаці першому:

у першому реченні слова “нову довідку-рахунок,” замінити словом “новий”, слова “втраченої довідки-рахунка,” — словом “втраченого”, а слова “довідки-рахунка,” виключити;

у другому та третьому реченнях слова “довідки-рахунка,” виключити;

в абзаці другому слова “довідки-рахунка,” виключити;

10) у пункті 21 слова “довідок-рахунків,” виключити;

11) у пункті 33 після слів “споживачеві видається” доповнити словами “примірник договору купівлі-продажу транспортного засобу, підписаного уповноваженою особою суб’єкта господарювання і скріпленого печаткою,”, а слова “довідка-рахунок або” виключити;

12) у пункті 34:

в абзаці першому слова “разом з довідкою-рахунком” виключити;

в абзаці другому слова “у виданій споживачеві довідці-рахунку або” виключити;

13) у пункті 45 слова “довідок-рахунків,” виключити;

14) в абзаці четвертому пункту 55 слова “довідка-рахунок,” виключити;

15) абзац перший пункту 56 виключити;

16) у додатку 1 до Порядку:

у назві додатка слова “виданих довідок-рахунків” замінити словами “укладених договорів купівлі-продажу транспортних засобів”;

у тексті додатка слова “Серія, номер довідки-рахунка, акта прийняття-передачі” замінити словами “Дата укладення та номер договору купівлі-продажу, серія, номер акта прийняття-передачі”, а слова “Підстави для видачі довідки-рахунка, акта прийняття-передачі, біржової угоди (митна декларація, свідоцтво про реєстрацію тощо, ким видано, дата)” — словами “Підстави для видачі акта прийняття-передачі, біржової угоди (митна декларація, свідоцтво про реєстрацію тощо, ким видано, дата)”;

17) у додатку 4 до Порядку:

у назві додатка слова “виданих довідок-рахунків” замінити словами “укладених договорів купівлі-продажу,”;

у тексті додатка слова “Серія, номер довідки-рахунка, акта прийняття-передачі” замінити словами “Дата укладення та номер договору купівлі-продажу, серія, номер акта прийняття-передачі”, а слова “Підстави для видачі довідки-рахунка, акта прийняття-передачі, біржової угоди (митна декларація, свідоцтво про реєстрацію тощо, ким видано, дата видачі)” — словами “Підстави для видачі акта прийняття-передачі, біржової угоди (митна декларація, свідоцтво про реєстрацію тощо, ким видано, дата видачі)”.