Вiддiлення Нотарiальної палати України в Хмельницькій областi


 

Наказ Міністерства юстиції України від 04.12.2017 №3851/5

Про затвердження Змін до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (набрав чинності 08.12.2017)

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
04.12.2017
м. Київ
N 3851/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 грудня 2017 р. за N 1469/31337
Про затвердження Змін до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
Відповідно до підпункту 69 пункту 4, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, та з метою реалізації Закону України від 23 березня 2017 року N 1983-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року N 296/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за N 282/20595 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту приватного права (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
3. Департаменту приватного права (Ференс О. М.), начальникам головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Бернацьку Н. І.

Міністр
П. Петренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
04 грудня 2017 року N 3851/5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 грудня 2017 р. за N 1469/31337
ЗМІНИ
до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
У розділі II:
у главі 2:
у пункті 1:
у підпункті 1.8 слова "нотаріус вимагає подачі йому довідки про склад сім'ї житлово-експлуатаційної організації, квартального комітету або іншого уповноваженого органу з питань реєстрації місця проживання" замінити словами "нотаріусу подається відповідна заява відчужувача"
у підпункті 1.18:
після слів "але не нижче" слово "оціночної" виключити, слова "та документа про оціночну вартість" замінити словами "у випадках, визначених статтею 172 Податкового кодексу України, та висновку про вартість майна"
доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:
"У справах нотаріуса залишаються копії висновку про вартість майна, складеного суб'єктом оціночної діяльності, який має повноваження на здійснення оціночної діяльності, та документа, який підтверджує такі повноваження. На копіях зазначених документів проставляється відмітка "згідно з оригіналом" із зазначенням дати та проставленням підпису нотаріуса. Звіт про оцінку майна повертається особам, що його подали."
у підпункті 6.2 пункту 6 слово "інвалідам" замінити словами "особам з інвалідністю"
у абзаці другому підпункту 4.8 пункту 4 глави 5 слово "інвалідами" замінити словами "особами з інвалідністю"
у главі 10:
у пункті 1:
у абзаці четвертому підпункту 1.12 слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю"
у підпункті 1.13:
слова "житлово-експлуатаційної організації, довідкою правління житлово-будівельного кооперативу про реєстрацію (постійне місце проживання) спадкодавця; записом у будинковій книзі про реєстрацію (постійне місце проживання) спадкодавця, довідкою адресного бюро, довідкою райвійськкомату про те, що спадкодавець до призову на військову службу проживав за відповідною адресою" замінити словами "про реєстрацію / останнє місце проживання виконавчого органу сільської, селищної або міської ради, сільського голови (у разі якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), що здійснює реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання особи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради"
доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:
"Якщо останнє місце проживання спадкодавця було на території України, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, нотаріусу подається відповідна заява спадкоємця."
у пункті 2:
підпункт 2.7 доповнити новими абзацами такого змісту:
"При одночасному відкритті спадкових справ різними нотаріусами за місцем відкриття спадщини спадкова справа передається до того нотаріуса, у якого згідно з паперовими носіями відкрито спадкову справу раніше.
У разі зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса або тимчасового блокування доступу нотаріуса до Державного реєстру прав за заявою всіх спадкоємців спадкова справа може бути передана до іншого нотаріуса в межах одного нотаріального округу. Нотаріус, якому передається спадкова справа, зобов'язаний прийняти її у провадження.
При ліквідації державної нотаріальної контори або припиненні нотаріальної діяльності приватного нотаріуса до передачі всіх документів нотаріального діловодства та архіву державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса відповідному державному нотаріальному архіву за заявою всіх спадкоємців спадкова справа може бути передана до іншого нотаріуса в межах одного нотаріального округу.
Спадкова справа передається для ведення іншому нотаріусу після закінчення встановленого законодавством строку для прийняття спадщини та до видачі свідоцтв про право на спадщину спадкоємцям.
Нотаріус, який веде спадкову справу, у випадках, передбачених цим пунктом, зобов'язаний передати зазначену спадкову справу.
Заява про передачу спадкової справи подається спадкоємцями особисто нотаріусу, який веде зазначену спадкову справу.
Справжність підпису на заяві спадкоємців про передачу спадкової справи, яка надсилається поштою нотаріусу, який веде зазначену спадкову справу, або подається від імені спадкоємців їх представниками, має бути засвідчена нотаріально.
У нотаріальних округах, де не зареєстрована діяльність приватних нотаріусів та не функціонують державні нотаріальні контори, спадкова справа передається для ведення державним або приватним нотаріусам іншого нотаріального округу на підставі наказу відповідного головного територіального управління юстиції."
доповнити пункт після підпункту 2.7 новими підпунктами 2.8 - 2.10 такого змісту:
"2.8. У разі передачі спадкової справи для ведення іншому нотаріусу нотаріус, який веде спадкову справу, та нотаріус, якому ця справа передається, у двох примірниках складають акт приймання-передавання з описом документів, наявних у спадковій справі.
У книзі обліку і реєстрації спадкових справ та алфавітній книзі спадкових справ нотаріус, який передає спадкову справу, проставляє відповідні відмітки про передачу спадкової справи.
2.9. Спадкова справа передається разом із супровідним листом та заповненою заявою про реєстрацію зміни місця зберігання спадкової справи (додаток 4 до Положення про Спадковий реєстр).
2.10. Нотаріус, який передає незакінчену спадкову справу, надсилає повідомлення спадкоємцям щодо зміни місця зберігання спадкової справи. У разі передачі закінченої спадкової справи або передачі незакінченої спадкової справи до відповідного обласного державного нотаріального архіву повідомлення спадкоємцям не надсилається.".
У зв'язку з цим підпункти 2.8 - 2.10 вважати відповідно підпунктами 2.11 - 2.13;
у підпункті 2.11 слова "з примірником" замінити словами ", примірник акта приймання-передавання,"
у пункті 3:
у підпункті 3.22 слово "можуть" замінити словом "може", слова "житлово-експлуатаційної організації, правління житлово-будівельного кооперативу, відповідного органу місцевого самоврядування" замінити словами "органу реєстрації місця проживання", слово "спадкоємець" замінити словами "місце проживання спадкоємця", слова "проживав разом із цим спадкодавцем" замінити словами "було зареєстровано за однією адресою зі спадкодавцем"
підпункт 3.29 після слів "нотаріальних дій" доповнити словами ", яка визначена державним нотаріусом або щодо якої було досягнуто домовленості між приватним нотаріусом та спадкоємцем до заведення спадкової справи"
у абзаці 7 підпункту 5.1 пункту 5 глави 15 слова "видачі свідоцтва про право на спадщину" замінити словами "відкриття спадщини"
доповнити розділ новою главою 151 такого змісту:
"Глава 151. Накладання та зняття заборони щодо відчуження грошових сум
1. Накладання заборони щодо відчуження грошових сум, що будуть зараховані заявником вимоги, визначеним відповідно до частини четвертої статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства", на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".
1.1. Накладання заборони на відчуження грошових сум, які будуть зараховані заявником вимоги на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий згідно з частиною дев'ятою статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства", відповідно до встановленого обмеження (обтяження) акцій товариства здійснюється на підставі таких документів, наданих особою (заявником вимоги):
1) публічна безвідклична вимога;
2) засвідчені депозитарною установою або Центральним депозитарієм цінних паперів, якщо акції, що придбаваються, зберігаються Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання, документи про вид обмеження (обтяження), яке накладено на акції, що придбаваються;
3) засвідчена депозитарною установою або Центральним депозитарієм цінних паперів, якщо акції, що придбаваються, зберігаються Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання, інформація про особу, в інтересах якої накладено обмеження (обтяження) та/або якою накладено обмеження (обтяження) на акції, що придбаваються.
1.2. Накладання заборони щодо відчуження грошових сум, що будуть зараховані заявником вимоги, визначеним відповідно до частини четвертої статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства", на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", проводиться шляхом вчинення посвідчувального напису на публічній безвідкличній вимозі. Один примірник публічної безвідкличної вимоги з написом нотаріуса про накладення заборони на відчуження грошових сум видається заявнику вимоги, інший залишається у справах нотаріуса.
2. Реєстрація заміни предмета обтяження.
2.1. Реєстрація заміни предмета обтяження здійснюється у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна у разі, якщо в цьому реєстрі зареєстровано обтяження/обмеження на акції, щодо яких заявлено публічну безвідкличну вимогу.
2.2. Реєстрація заміни предмета обтяження здійснюється шляхом заміни акцій як предмета обтяження на грошові кошти.
2.3. Реєстрація заміни предмета обтяження здійснюється за заявою заявника вимоги.
2.4. При реєстрації заміни предмета обтяження акцій, щодо яких заявлено публічну безвідкличну вимогу, предмет обтяження замінюється на грошові кошти.
3. Зняття заборони відчуження грошових сум та реєстрації припинення обтяження здійснюється на підставі заяви обтяжувача (особи, в інтересах якої встановлено обмеження/обтяження, та/або осіб, якими встановлено обмеження/обтяження).
3.1. Нотаріус знімає заборону відчуження грошових сум на підставі документа про виконання вимоги обтяжувача.
Якщо заборону знімає нотаріус, який її не накладав, він направляє за місцем зберігання справи, що містить відомості про накладання заборони, повідомлення про зняття заборони.
3.2. При знятті заборони на примірнику документа про виконання вимоги обтяжувача, що залишається у справах нотаріуса, проставляються відмітка про зняття заборони, дата, підпис нотаріуса та його печатка.".

Директор департаменту
приватного права
О. М. Ференс